Có 1 kết quả:

yì yáng shēng jiàng xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

property of rising and lowering