Có 1 kết quả:

yì zhǐ

1/1

yì zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to supress
(2) to restrain