Có 1 kết quả:

yì yù bù píng

1/1

Từ điển Trung-Anh

in a state of depression (idiom)