Có 1 kết quả:

zhuā qù

1/1

zhuā qù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to arrest and take away