Có 1 kết quả:

zhuā sāo

1/1

zhuā sāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to scratch an itch