Có 1 kết quả:

zhuā fàn

1/1

zhuā fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pilau
(2) pilaf
(3) a type of food popular among Muslims