Có 1 kết quả:

tóu jǐng xià shí

1/1

tóu jǐng xià shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to throw stones at sb who fell down a well (idiom); to hit a person who is down