Có 1 kết quả:

tóu bǎo fāng

1/1

tóu bǎo fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

policyholder (insurance)