Có 1 kết quả:

tóu sù

1/1

tóu sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lodge
(2) to stay (for the night)

Một số bài thơ có sử dụng