Có 1 kết quả:

tóu yǐng zhōng xīn

1/1

tóu yǐng zhōng xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

center of projection