Có 1 kết quả:

tóu yǐng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) line of project
(2) projection line