Có 1 kết quả:

tóu yǐng miàn

1/1

tóu yǐng miàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

plane of projection (in perspective drawing)