Có 1 kết quả:

tóu dí ㄊㄡˊ ㄉㄧˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to go over to the enemy
(2) to defect