Có 1 kết quả:

tóu biāo ㄊㄡˊ ㄅㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to bid
(2) to make a tender