Có 1 kết quả:

tóu biāo

1/1

tóu biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bid
(2) to make a tender