Có 1 kết quả:

tóu yìng bì ㄊㄡˊ ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) coin-operated
(2) to insert a coin