Có 1 kết quả:

tóu huán

1/1

tóu huán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang oneself
(2) to commit suicide by hanging