Có 1 kết quả:

tóu sù

1/1

tóu sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) complaint
(2) to complain
(3) to register a complaint (esp. as a customer)