Có 1 kết quả:

tóu zī yí mín

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) investment immigration
(2) immigrant investor