Có 1 kết quả:

tóu jūn

1/1

tóu jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join up
(2) to enlist (e.g. in the military)