Có 1 kết quả:

tóu biān duàn liú

1/1

Từ điển Trung-Anh

arms enough to stem the stream (idiom); formidable army