Có 1 kết quả:

tóu shǔ jì qì

1/1

tóu shǔ jì qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to refrain from shooting at the rat for fear of breaking the vases (idiom)
(2) to not act against an evil so as to prevent harm to innocents