Có 1 kết quả:

dǒu sǒu jīng shén

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to gather one's spirits
(2) to pull oneself together