Có 1 kết quả:

kàng huài xuè suān

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) vitamin C
(2) ascorbic acid