Có 1 kết quả:

Kàng Rì Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(China's) War of Resistance against Japan (1937-1945)