Có 1 kết quả:

kàng hé jiā gù

1/1

kàng hé jiā gù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear hardening