Có 1 kết quả:

kàng zāi

1/1

kàng zāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

defense against natural disasters