Có 1 kết quả:

kàng jīng shén bìng

1/1

kàng jīng shén bìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

antipsychotic (drug)