Có 1 kết quả:

kàng yào

1/1

kàng yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

drug-resistance (of a pathogen)