Có 1 kết quả:

kàng yào xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

drug resistance (medicine)