Có 1 kết quả:

kàng yào néng lì

1/1

Từ điển Trung-Anh

drug-resistance (of a pathogen)