Có 1 kết quả:

kàng jūn sù

1/1

kàng jūn sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

antibiotic