Có 1 kết quả:

kàng zhèn jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

earthquake resistant construction