Có 1 kết quả:

zhé guāng

1/1

zhé guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

refraction

Từ điển Trung-Anh

refraction