Có 1 kết quả:

zhé duì

1/1

zhé duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cash
(2) to change gold or silver into money