Có 1 kết quả:

zhé shòu

1/1

zhé shòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have one's life shortened (by excesses etc)