Có 1 kết quả:

zhé duàn

1/1

zhé duàn

giản thể

Từ điển phổ thông

bẻ gãy, chặt gãy

Từ điển Trung-Anh

(1) to snap sth off
(2) to break