Có 1 kết quả:

zhé jiù lǜ

1/1

zhé jiù lǜ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rate of deprecation