Có 1 kết quả:

zhé zhòu

1/1

zhé zhòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fold
(2) crease
(3) wrinkle