Có 1 kết quả:

zhé bǐ

1/1

zhé bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

against the bristles (brush movement in painting)