Có 1 kết quả:

shé qián

1/1

shé qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a loss
(2) to lose money