Có 1 kết quả:

fǔ qín

1/1

fǔ qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to play the zither
(2) classical variant of 彈琴|弹琴[tan2 qin2]