Có 1 kết quả:

fǔ suí

1/1

fǔ suí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to appease
(2) to pacify