Có 1 kết quả:

tuán shā

1/1

tuán shā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lacking in cohesion and unity of purpose