Có 1 kết quả:

tuán fēng

1/1

tuán fēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rise very quickly