Có 1 kết quả:

tuán fàn

1/1

tuán fàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to roll rice balls