Có 1 kết quả:

qiǎng jié

1/1

qiǎng jié

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rob
(2) looting