Có 1 kết quả:

qiǎng jié àn

1/1

qiǎng jié àn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) robbery
(2) holdup