Có 1 kết quả:

qiǎng lüè

1/1

qiǎng lüè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to loot
(2) looting