Có 1 kết quả:

qiǎng bái

1/1

qiǎng bái

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rebuke
(2) to reprimand