Có 1 kết quả:

hù shǒu shuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) hand cream
(2) hand lotion